REGULAMINY

Regulamin obsługi Gości ze zwierzętami w restauracji POSTERUNEK 77

Restauracja Posterunek 77 to miejsca przyjazne dla osób ze zwierzętami, jednak mogą one zostać wprowadzone na dwie sale boczne (tzw. tarasy). Na sali głównej ze względu na bezpośredni kontakt z miejscem przygotowywania napoi oraz dań wprowadzanie zwierząt jest zakazane.

Bezpieczeństwo i komfort naszych Gości są dla nas najważniejsze, dlatego zanim wprowadzisz swojego pupila do lokalu, zapoznaj się z obowiązującymi u nas zasadami:


1. Zwierzę może wprowadzić do lokalu wyłącznie Gość korzystający z usług restauracji.

2. Zwierzak musi być zdrowy, czysty i niewydzielający nieprzyjemnego zapachu, cichy, posłuszny i ułożony. W przypadku wątpliwości co do stanu jego zdrowia personel restauracji może poprosić Gościa ze zwierzęciem o okazanie zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt stanowiących zagrożenie (ze względu na swoje zachowanie i swoją wielkość) dla osób oraz innych zwierząt przebywających w lokalu. W szczególności zabronione jest wprowadzanie zwierząt ras uznawanych za agresywne.

4. Podczas całej wizyty Gość zobowiązany jest do takiego postępowania ze zwierzęciem, by nie dopuścić jego obecnością w lokalu do jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i zwierząt w restauracji. Duże psy muszą być na uwięzi i w kagańcu, a mniejsze na uwięzi i w kagańcu bądź w specjalnym transporterze.

5. Personel restauracji wskazuje miejsce, w którym może przebywać zwierzę, biorąc pod uwagę specyfikę danego lokalu. Zwierzę nie może przemieszczać się po lokalu. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń zgłaszanych przez innych Gości, personel może poprosić Gościa ze zwierzęciem o zmianę miejsca, a jeśli Gość się na to nie zgadza, poprosić go o opuszczenie lokalu wraz ze zwierzęciem.

6. Gość odpowiedzialny jest za zachowanie swojego zwierzęcia, w tym ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody. Restaurator ani personel restauracji nie sprawują opieki ani nie są zobowiązani do zajmowania się wprowadzonym do restauracji i/lub ogródka letniego zwierzęciem.

7. Zabrania się pozostawiania zwierzęcia wprowadzonego do restauracji i/lub ogródka letniego bez opieki.

8. Zwierzę nie może mieć kontaktu z żywnością, ze stołem i zastawą stołową
przeznaczoną dla Gości.

9. Jeżeli Gość nie posiada własnej miski do karmienia psa lub podawania psu wody, na jego prośbę personel udostępni mu odpłatnie jednorazowe naczynie do nakarmienia psa przyniesioną przez Gościa karmą lub udostępni wodę w jednorazowym opakowaniu.

10. Gość powinien zadbać o to, aby zwierzę nie zanieczyszczało lokalu i/lub ogródka letniego, a także sprzątnąć ewentualne zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzę, również na terenie przyległym do restauracji.

11. Jeden Gość może wprowadzić tylko jedno zwierzę.


W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku niedostosowania się przez Gościa ze zwierzęciem do postanowień niniejszego Regulaminu, personel lokalu może odmówić wprowadzenia przez Gościa zwierzęcia do lokalu i/lub ogródka letniego, a w czasie wizyty poprosić o opuszczenie restauracji i/lub ogródka ze zwierzęciem, przy czym obligatoryjne jest wpuszczenie i pozwolenie na przebywanie psa asystującego osobie niepełnosprawnej we wszystkich salach restauracyjnych i ogródkach letnich.

Liczymy na wyrozumiałość i współpracę – załoga Restauracji Posterunek 77

——————————————————————————————————————–

Regulamin korzystania z „Wezwania na Posterunek”

Postanowienia wstępne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienie jego posiadacza do pokrycia ceny za usługę wskazaną w treści  „Wezwania” w Restauracji Posterunek 77, w Nieborowie ul. Heleny Radziwiłłowej 3, kwotą w nim określoną oraz we wskazanym terminie.

2. Zasady zawarte w Regulaminie stosuje się do wszystkich „Wezwań” wydawanych przez Firmę Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury – właściciela Restauracji Posterunek 77, w Nieborowie ul. Heleny  Radziwiłłowej 3 – zwaną dalej „Restauracją”.

3. Przez usługi gastronomiczne wymienione w ust. 1 powyżej, rozumie się usługi gastronomiczne z wyłączeniem napojów, w tym napojów alkoholowych, świadczone przez Restaurację w zakresie zwykłej działalności Restauracji, w lokalu w Nieborowie, z wyłączeniem usług i świadczeń promocyjnych, okazjonalnych, organizacji imprez i cateringu.

4. Przedmiotowe „Wezwania” można nabyć i przedpłacić w Restauracji Posterunek 77.§

Zasady wydawania „Wezwań”

1. „Wezwania” będą wydawane Klientowi po uzgodnieniu kwoty przedpłaconej „wezwania”, oraz uiszczenia jej wysokości w Restauracji.

2. „Wezwania” będą wydawane ze wskazaniem wartości nominalnej.

3. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia „Wezwanie” traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny. Za przerobiony uznaje się m.in. „Wezwanie” ze skreśleniami, dopiskami lub zamalowanymi danymi/informacjami, w szczególności odnoszącymi się do wartości „Wezwania”, daty jego ważności lub informacjami odnośnie jego odpłatności.§

Zawartość „Wezwania”

1. Szczegółowa treść „Wezwania”, wygląd, kolorystyka oraz kształt zależeć będą od swobodnej decyzji  Firmy. „Wezwania” mogą różnić się od siebie wyglądem zewnętrznym.

2. Każde „Wezwanie” będzie zawierało następujące informacje: „wykropkowane” miejsce na imię i nazwisko, datę wystawienia, termin ważności, unikalny kod oraz podpis przedstawiciela Restauracji.§

Sposób użycia „Wezwania”

1. Jeśli wartość usługi przekracza wartość „Wezwania”, posiadacz „Wezwania” ma prawo do wykorzystania „Wezwania” jako częściowej zapłaty, regulując resztę należności.

2. „Wezwaniem” nie można pokryć należności za alkohole, napoje bezalkoholowe dostępne w lokalu (np.: kawa, herbata, woda, soki, napoje).

3. Jeśli wartość wskazana na „Wezwaniu” przekracza wartość usługi, pozostałe środki nie podlegają zwrotowi w gotówce lub innych usługach. Samo „Wezwanie” nie może być zamienione w całości ani w części na gotówkę.

4. Rezerwacji przy użyciu „Wezwania” imiennego może dokonać wyłącznie osoba wskazana przez podanie imienia i nazwiska na „Wezwaniu”,  a w przypadku pozostałych Użytkowników wyłącznie przez uprawnionego posiadacza „Wezwania”. Użytkownik „Wezwania” zobowiązany jest do zachowania „Wezwania” do czasu przybycia do Restauracji i oddania do w barze Restauracji obsłudze przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

5. Restauracja ma prawo odmówić realizacji „Wezwania” w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności „Wezwania”,

b) uszkodzenia „Wezwania” w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie lub w sposób uniemożliwiający ustalenie jego treści,

c) braku osobistej obecności posiadacza lub uprawnionego imiennie do „Wezwania”,

d) w razie zauważenia przy jego realizacji jakichkolwiek poprawek, zmian, przeróbek lub podjęcia wątpliwości, co do autentyczności „Wezwania”.

6. Niewykorzystane zagubione lub skradzione „Wezwania” przepadają bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.

7. Za oryginalne i ważne uznaje się wyłącznie „Wezwania” wystawione przez Firmę Bury.

8. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia „Wezwania” bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.§

Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zespół Restauracji Posterunek 77