REGULAMINY

Regulamin restauracji POSTERUNEK 77

 • Restauracja POSTERUNEK 77 ma swoją siedzibę w Nieborowie, przy ul. Heleny Radziwiłłowej 3.
 • Zarządcą i operatorem obiektu jest firma Bury Maszyny Rolnicze – Wojciech Bury, NIP 834 000 04 40. Do wykonywania zadań w imieniu Bury Maszyny Rolnicze uprawnieni są Manager, pracownicy obiektu oraz inne osoby, działające z upoważnienia firmy.
 • Obiekt spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.
 • W Restauracji Posterunek 77 dla Gości przeznaczone są: sala główna, dwie sale boczne, tzw. tarasy, sala w budynku niezależnym tzw. garaż, bar, toalety, oraz teren przyległy do budynku.
 • Regulamin określa zasady dla Gości odwiedzających obiekt i korzystających z wymienionych w punkcie poprzednim przestrzeni.
 • Każdy z gości restauracji Posterunek 77 jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
 • Na Posterunku świadczone są usługi gastronomiczne, oraz odbywają się imprezy okolicznościowe. Uczestnictwo w imprezach wymaga akceptacji regulaminu obowiązującego w restauracji.
 • Z usług oferowanych na Posterunku mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 • Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z usług świadczonych na terenie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Na terenie obiektu

          obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia:

 • jedzenia,

W przypadku wcześniej uzgodnionego wniesienia własnego ciasta czy tortu, Gość jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dzień imprezy dowód zakupu przywiezionych wyrobów cukierniczych, dowód zakupu zostanie w restauracji do ewentualnej kontroli Sanepidu.

 • napojów,
 • napojów alkoholowych,

Wyjątkiem są uzgodnione wcześniej sytuacje, wniesienia własnego alkoholu, ma to zastosowanie tylko i wyłącznie gdy jest to impreza zamknięta, a w restauracji nie ma innych Gości. Do każdej butelki własnego alkoholu, zostanie doliczona opłata, jest to opłata za możliwość przechowywania, schładzania, udostępnianie szkła i podawania alkoholu przez kelnerów w trakcie imprezy.

 • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
 • broni palnej i gazowej,
 • noży i innych ostrych przedmiotów,
 • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości,

obowiązuje również zakaz:

 • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Gości.
 • sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela obiektu,
 • niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
 • używania otwartego ognia.

 • W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek z zakazów wymienionych w punkcie powyżej, osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wyproszona lub nie wpuszczona na teren obiektu.
 • Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zgłoszone Policji.
 • O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia obiektu należy niezwłocznie informować obsługę.
 • W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność obiektu, użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
 • Obowiązuje zakaz wynoszenia z Posterunku szkła i innych rzeczy będących własnością obiektu.
 • Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 • Dania na wynos są wydawane w sobotę oraz niedzielę tylko do godziny 12.00, w tygodniu nie ma ograniczeń czasowych.
 • Dania wymagające odpowiedniej temperatury przechowywania, jak np. tatar w okresach letnich nie są sprzedawane na wynos.
 • Restauracja Posterunek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji nie odpowiadamy.
 • Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Osoby nietrzeźwe mogą zostać nie obsłużone.
 • Osobom poniżej 18 roku życia, oraz osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 • Wstęp do restauracji Posterunek 77 oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 • Restauracja Posterunek 77 to miejsce przyjazne dla osób ze zwierzętami, jednak bezpieczeństwo i komfort naszych Gości są dla nas najważniejsze, dlatego zanim wprowadzisz swojego pupila do lokalu, zapoznaj się z obowiązującymi u nas zasadami zawartymi w Regulaminie obsługi Gości ze zwierzętami w restauracji Posterunek 77.
 • Teren jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą zostać wykorzystane w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności Gości, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu. Zarządca gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności Gości.
 • Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.stacjanieborow.pl oraz jest dostępny w restauracji Posterunek 77.
 • Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych innych niż własna strona www.stacjanieborow.pl.
 • Restauracja nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.
 • Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Regulamin obsługi Gości ze zwierzętami w restauracji POSTERUNEK 77

Restauracja Posterunek 77 to miejsca przyjazne dla osób ze zwierzętami, jednak mogą one zostać wprowadzone na dwie sale boczne (tzw. tarasy). Na sali głównej ze względu na bezpośredni kontakt z miejscem przygotowywania napoi oraz dań wprowadzanie zwierząt jest zakazane.

Bezpieczeństwo i komfort naszych Gości są dla nas najważniejsze, dlatego zanim wprowadzisz swojego pupila do lokalu, zapoznaj się z obowiązującymi u nas zasadami:


1. Zwierzę może wprowadzić do lokalu wyłącznie Gość korzystający z usług restauracji.

2. Zwierzak musi być zdrowy, czysty i niewydzielający nieprzyjemnego zapachu, cichy, posłuszny i ułożony. W przypadku wątpliwości co do stanu jego zdrowia personel restauracji może poprosić Gościa ze zwierzęciem o okazanie zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt stanowiących zagrożenie (ze względu na swoje zachowanie i swoją wielkość) dla osób oraz innych zwierząt przebywających w lokalu. W szczególności zabronione jest wprowadzanie zwierząt ras uznawanych za agresywne.

4. Podczas całej wizyty Gość zobowiązany jest do takiego postępowania ze zwierzęciem, by nie dopuścić jego obecnością w lokalu do jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i zwierząt w restauracji. Duże psy muszą być na uwięzi i w kagańcu, a mniejsze na uwięzi i w kagańcu bądź w specjalnym transporterze.

5. Personel restauracji wskazuje miejsce, w którym może przebywać zwierzę, biorąc pod uwagę specyfikę danego lokalu. Zwierzę nie może przemieszczać się po lokalu. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń zgłaszanych przez innych Gości, personel może poprosić Gościa ze zwierzęciem o zmianę miejsca, a jeśli Gość się na to nie zgadza, poprosić go o opuszczenie lokalu wraz ze zwierzęciem.

6. Gość odpowiedzialny jest za zachowanie swojego zwierzęcia, w tym ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody. Restaurator ani personel restauracji nie sprawują opieki ani nie są zobowiązani do zajmowania się wprowadzonym do restauracji i/lub ogródka letniego zwierzęciem.

7. Zabrania się pozostawiania zwierzęcia wprowadzonego do restauracji i/lub ogródka letniego bez opieki.

8. Zwierzę nie może mieć kontaktu z żywnością, ze stołem i zastawą stołową przeznaczoną dla Gości.

9. Jeżeli Gość nie posiada własnej miski do karmienia psa lub podawania psu wody, na jego prośbę personel udostępni mu odpłatnie jednorazowe naczynie do nakarmienia psa przyniesioną przez Gościa karmą lub udostępni wodę w jednorazowym opakowaniu.

10. Gość powinien zadbać o to, aby zwierzę nie zanieczyszczało lokalu i/lub ogródka letniego, a także sprzątnąć ewentualne zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzę, również na terenie przyległym do restauracji.

11. Jeden Gość może wprowadzić tylko jedno zwierzę.


W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku niedostosowania się przez Gościa ze zwierzęciem do postanowień niniejszego Regulaminu, personel lokalu może odmówić wprowadzenia przez Gościa zwierzęcia do lokalu i/lub ogródka letniego, a w czasie wizyty poprosić o opuszczenie restauracji i/lub ogródka ze zwierzęciem, przy czym obligatoryjne jest wpuszczenie i pozwolenie na przebywanie psa asystującego osobie niepełnosprawnej we wszystkich salach restauracyjnych i ogródkach letnich.P

——————————————————————————————————————–

Regulamin korzystania z „Wezwania na Posterunek”

Postanowienia wstępne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienie jego posiadacza do pokrycia ceny za usługę wskazaną w treści  „Wezwania” w Restauracji Posterunek 77, w Nieborowie ul. Heleny Radziwiłłowej 3, kwotą w nim określoną oraz we wskazanym terminie.

2. Zasady zawarte w Regulaminie stosuje się do wszystkich „Wezwań” wydawanych przez Firmę Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury – właściciela Restauracji Posterunek 77, w Nieborowie ul. Heleny  Radziwiłłowej 3 – zwaną dalej „Restauracją”.

3. Przez usługi gastronomiczne wymienione w ust. 1 powyżej, rozumie się usługi gastronomiczne z wyłączeniem napojów, w tym napojów alkoholowych, świadczone przez Restaurację w zakresie zwykłej działalności Restauracji, w lokalu w Nieborowie, z wyłączeniem usług i świadczeń promocyjnych, okazjonalnych, organizacji imprez i cateringu.

4. Przedmiotowe „Wezwania” można nabyć i przedpłacić w Restauracji Posterunek 77.§

Zasady wydawania „Wezwań”

1. „Wezwania” będą wydawane Klientowi po uzgodnieniu kwoty przedpłaconej „wezwania”, oraz uiszczenia jej wysokości w Restauracji.

2. „Wezwania” będą wydawane ze wskazaniem wartości nominalnej.

3. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia „Wezwanie” traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny. Za przerobiony uznaje się m.in. „Wezwanie” ze skreśleniami, dopiskami lub zamalowanymi danymi/informacjami, w szczególności odnoszącymi się do wartości „Wezwania”, daty jego ważności lub informacjami odnośnie jego odpłatności.§

Zawartość „Wezwania”

1. Szczegółowa treść „Wezwania”, wygląd, kolorystyka oraz kształt zależeć będą od swobodnej decyzji  Firmy. „Wezwania” mogą różnić się od siebie wyglądem zewnętrznym.

2. Każde „Wezwanie” będzie zawierało następujące informacje: „wykropkowane” miejsce na imię i nazwisko, datę wystawienia, termin ważności, unikalny kod oraz podpis przedstawiciela Restauracji.§

Sposób użycia „Wezwania”

1. Jeśli wartość usługi przekracza wartość „Wezwania”, posiadacz „Wezwania” ma prawo do wykorzystania „Wezwania” jako częściowej zapłaty, regulując resztę należności.

2. „Wezwaniem” nie można pokryć należności za alkohole, napoje bezalkoholowe dostępne w lokalu (np.: kawa, herbata, woda, soki, napoje).

3. Jeśli wartość wskazana na „Wezwaniu” przekracza wartość usługi, pozostałe środki nie podlegają zwrotowi w gotówce lub innych usługach. Samo „Wezwanie” nie może być zamienione w całości ani w części na gotówkę.

4. Rezerwacji przy użyciu „Wezwania” imiennego może dokonać wyłącznie osoba wskazana przez podanie imienia i nazwiska na „Wezwaniu”,  a w przypadku pozostałych Użytkowników wyłącznie przez uprawnionego posiadacza „Wezwania”. Użytkownik „Wezwania” zobowiązany jest do zachowania „Wezwania” do czasu przybycia do Restauracji i oddania do w barze Restauracji obsłudze przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

5. Restauracja ma prawo odmówić realizacji „Wezwania” w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności „Wezwania”,

b) uszkodzenia „Wezwania” w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie lub w sposób uniemożliwiający ustalenie jego treści,

c) braku osobistej obecności posiadacza lub uprawnionego imiennie do „Wezwania”,

d) w razie zauważenia przy jego realizacji jakichkolwiek poprawek, zmian, przeróbek lub podjęcia wątpliwości, co do autentyczności „Wezwania”.

6. Niewykorzystane zagubione lub skradzione „Wezwania” przepadają bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.

7. Za oryginalne i ważne uznaje się wyłącznie „Wezwania” wystawione przez Firmę Bury.

8. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia „Wezwania” bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.§

Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zespół Restauracji Posterunek 77